Ako funguje mestské zastupiteľstvo v Senci?

Zdieľajte s priateľmi

Mestské zastupiteľstvo (MsZ) je zákonodarný orgán mestskej samosprávy. Je to taký náš mestský parlament. Má 21 poslancov, ktorých si zvolili obyvatelia Senca v priamych voľbách na obdobie 4 rokov. MsZ rozhoduje o všetkých dôležitých otázkach týkajúcich sa obyvateľov, samotného mesta a jeho fungovania. Poslanci si pre ľahšiu spoluprácu a komunikáciu vytvárajú svoje poslanecké kluby.

Primátor a 21 poslancov v čase zloženia poslaneckého sľubu.
Jednotlivé poslanecké kluby a 2 nezávislí poslanci mestského zastupiteľstva v Senci.

MsZ sa pravdepodobne bude stretávať v hoteli Senec, kde sa konalo 13.12.2022 aj prvé povolebné zastupiteľstvo. Zastupiteľstvá sú štandardne prístupné verejnosti a z celého priebehu zastupiteľstva sa zhotovuje video záznam. Tento je rozdelený na jednotlivé body programu zastupiteľstva, pričom počas MsZ funguje aj on-line prenos. Aktuálne videá, ako aj záznamy z predchádzajúcich zastupiteľstiev nájdete na: https://www.zastupitelstvo.sk

Ako funguje samotná práca poslanca mestského zastupiteľstva?

Poslanec je väčšinou osoba, ktorá je štandardne zamestnaná, nie je zamestnancom mestského úradu a teda povinnosti poslanca môže vykonávať vo svojom voľnom čase, prípadne počas víkendov. Ak sa poslanec zúčastní rokovania na MsZ, musí sa uvoľniť zo svojej práce a zobrať si napr. dovolenku. Poslancovi podľa zákona prislúcha odmena 80% z 1/12 mesačného platu primátora, čo je pre rok 2022 suma cca 260€. Ak je poslanec členom v niektorej z komisií, prináleží mu ešte 20% z 1/12 platu primátora, spolu teda cca 320€. Čiže. Byť poslancom nie je o finančnej odmene – je to hlavne o zastupovaní potrieb obyvateľov na mestskom zastupiteľstve. Je to o uplatnení získanej dôvery vo voľbách a poslanec je akýmsi hlasom obyvateľov, ktorých voči mestu takto „zastupuje“. Preto by poslanec NIKDY nemal zabudnúť na svoj slávnostný sľub. 😉

Ako teda poslanec pracuje? Podklady k rokovaniu MsZ obdrží poslanec štandardne doručením prostredníctvom mestskej polície v tlačenej podobe, no dajú sa doručiť aj elektronicky a poslanec si ich na vlastné náklady vytlačí, ak si napr. potrebuje do jednotlivých materiálov vpisovať poznámky, či otázky. Na prvom MsZ sme mali v programe 40 bodov, takže „buchľa“ papierových materiálov, ktorú nám mestská polícia doručovala, mala snáď 6cm hrúbky a bola naozaj objemná.

Podklady pre poslancov, obdržané k príprave na mestské zastupiteľstvo.

S podkladmi je samozrejme potrebné sa oboznámiť, takže je to hodne čítania, hľadania súvislostí, informácií a príprava otázok. Cieľom je, aby poslanec rozumel obsahu a zámeru jednotlivých dokumentov, pretože na MsZ sa bude o jednotlivých dokumentoch hlasovať. Od poslancov a ich prípravy – prípadne dohody záleží, či sa obsah jednotlivých bodov programu MsZ schváli, alebo nie.

Ako môžu poslanci v jednotlivých kluboch komunikovať, spolupracovať a teda ako hľadať to najlepšie riešenie pre obyvateľov nášho mesta?

Jednotlivé poslanecké kluby zastupuje predseda klubu. Keď si poslanci naštudujú materiály, zvyčajne sa stretnú v rámci klubu a materiály si spoločne prejdú. Diskutujú o obsahu, o možnostiach, o tom či sa dá z ich pohľadu hlasovať za návrh, alebo je potrebné podať pripomienky, prípadne hľadať dohodu s ostatnými klubmi, aby bolo možné následne návrh odhlasovať.

Ako potom vyzerá samotné hlasovanie? Ukážeme si to na konkrétnom bode programu z MsZ z 13.12.2022.

Poslanci sa teda stretnú v deň zastupiteľstva. Čaká ich prejsť všetky body programu. Má to svoje náležitosti, je to veľa textu, ktorý je potrebné nahlas prečítať, diskutuje sa, pripomienkuje a nakoniec sa hlasuje. Všetko čo sa povie sa zaznamenáva a zároveň ide live prenos. Každý poslanec má na stole pred sebou hlasovacie zariadenie s mikrofónom. Môže sa prihlásiť do diskusie, môže podať faktickú poznámku a samozrejme má k dispozícii 3 tlačítka na samotné hlasovanie.

Ako to v praxi funguje veľmi dobre vidno pri bode odsúhlasovania odmeny mestského kontrolóra. Pod videom nižšie si potom vysvetlíme, čo vlastne vo videu vidíme. Toto video cca charakterizuje „našu“ pozíciu v mestskom zastupiteľstve. Sledujte pozorne.

Záznam z MsZ Senec o hlasovaní o odmene pre mestského kontrolóra.
Vysvetlenie k obsahu videa o hlasovaní o odmene mestského kontrolóra – čo vlastne vidíme?

V tomto jednom videu je v podstate zachytená činnosť poslancov v mestskom zastupiteľstve ak dôjde k pozmeňovaciemu návrhu konkrétneho bodu. V bode programu MsZ bol návrh na odsúhlasenie odmeny pre hlavnú kontrolórku vo výške 30%. Nebol uvedený ani spôsob výpočtu, ani obdobie, takže prípravou poslancov v našom klube sme výšku odmeny identifikovali na cca 10.000€ a prostredníctvom nášho predsedu klubu sme podali podali pozmeňujúci návrh aby sa výška odmeny upravila na 15% (čiže navrhli sme o polovicu nižšiu odmenu) nakoľko máme za to, že odmeny by mali byť vyplácané najmä ak zamestnanec svojimi výsledkami dokáže merateľným spôsobom obhájiť podstatu samotnej odmeny. A toto sa do rokovania v zastupiteľstve nestalo – ako vidno aj zo samotného videa. Následne sa teda hlasovalo o našom protinávrhu. Toto je výsledok.

Výsledok hlasovania pre pozmeňujúci návrh na zníženie odmeny.

Ako vidno na fotke zo záveru hlasovania, „zelení“ sú ZA, „červení“ sú PROTI a „žltí“ sa zdržali hlasovania za uvedený pozmeňujúci návrh. Biele políčka sú poslanci neprítomní na aktuálnom hlasovaní.

Výsledok hlasovania za pozmeňujúci návrh na zníženie odmeny hlavnému kontrolórovi mesta.

Návrh na zníženie odmeny na polovičnú výšku cca 5000€ nebol teda schválený. Túto situáciu je možné považovať za akýsi „vzor“ rozloženia „síl“ v našom mestskom zastupiteľstve. Napriek tomu, že k návrhu na odmenu hlavného kontrolóra neboli priložené žiadne merateľné výsledky úspory pre mesto, ktoré by hlavný kontrolór svojou prácou dosiahol, neboli zodpovedane otázky zdôvodňujúce návrh 30% výšku odmeny, bol nakoniec návrh odsúhlasený v pôvodnom znení. Poviete si: „…veď je to len odmena a možno si ju zaslúži.“ Áno, možno. Ale s prostriedkami v rozpočte nemožno nakladať s argumentom „možno“. Aj „malé“ veci je potrebné transparentne obhájiť a zdôvodniť – máme na to pravidlá a zákony – je potrebné sa nimi len riadiť.

Pri dôležitom hlasovaní o rozpočte mesta na 2023 rok došlo však už k predchádzajúcej dohode poslaneckých klubov, že v 01-02.2023 si rozpočet spoločne prejdeme a navrhnú sa zmeny, ktoré budú pre rozpočet a hospodárenie mesta v prijateľnejšom rozsahu ako tomu je dnes. To sa dá považovať za dôležitý signál spolupráce a dohody – no prvé mesiace roku 2023 ukážu k akej dohode na úprave rozpočtu naozaj dôjde.

Pozrite si záver videa o hlasovaní o rozpočte mesta a porovnajte.

Záver zostrihu videa o hlasovaní o rozpočte mesta.
Grafické zobrazenie hlasovania za rozpočet mesta pre rok 2023.
Číselné a percentuálne zobrazenie hlasovania poslancov o rozpočte mesta pre rok 2023.

Samotný rozpočet mesta Senec nájdete na tomto odkaze: https://www.senec.sk/sk/clanok/rozpocet

ZÁVER

Na prvom MsZ toho odznelo veľmi veľa. Začali sme o 10:00 a skončili sme takmer o 18:30. Celkový dojem zo zastupiteľstva ale môžete mať trochu rozpačitý. Mnohí rečníci na manažérskych pozíciách mesta boli slabo pripravení, slabo obsahovo, ale aj rétoricky. Počas diskusie miestami zlyhávala technika hlasovania a prenosu, boli problémy so zvukom v sále aj v on-line verzii, ale jeden dôležitý prvok sa dosiahol k spoločnej zhode: rozpočet sa bude v januári upravovať a na februárovom MsZ sa schváli jeho nová verzia.

Budeme pri tom a budeme vás o tom informovať. A nie len o tom. Budeme sa snažiť zdieľať objektívne a transparentné informácie. Keď bude niečo pozitívne – vyzdvihneme, pochválime. Keď bude niečo naopak negatívne, pre mesto, či obyvateľov – budeme o tom informovať tiež.

Možno by ste mohli namietať: Informujte, ale nedovoľte aby hlasovania o veciach proti obyvateľom prešli bez faktickej argumentácie a bez kontroly. Máte pravdu. Nemali by. Ale hlasovanie o výške odmeny ukázalo kto s kým „ťahá“ a pokiaľ budú naše argumenty, pravda, poriadok a transparentnosť v menšine, budeme potrebovať VÁS – verejnosť a obyvateľov mesta, aby sa vytvoril politický tlak na hlasovanie podľa faktov a úžitku pre väčšinu obyvateľov nášho mesta.


Zdieľajte s priateľmi

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *