Dobré a zlé z mestského zastupiteľstva 27.6.2023

Zdieľajte s priateľmi

V utorok 27.6.2023 sa od 9:00 až takmer do 20:00 konalo ďalšie mestské zastupiteľstvo. Bolo naozaj náročné. Nielen z pohľadu 46 bodov programu, ale najmä diskusiou k jednotlivým bodom.

Diskusia a komunikácia ako taká je jednou z pozitívnych vecí, ktorú ja, a tiež viacerí poslanci, hodnotíme po piatom zastupiteľstve ako neporovnateľnejšie lepšiu ako tomu bolo v predchádzajúcich rokoch. Zhrnúť sa to dá jednou vetou: Sme v období, kedy sa spoločne snažíme dôjsť k dohode. Vidno to v kultivovanejšom prejave zastupiteľstva ako takého, vidieť to v lepšej pripravenosti poslancov a ich poslaneckých klubov. Svedčí o tom aj fakt, že už viackrát počas zastupiteľstva predsedovia poslaneckých klubov vstali a separé sa snažili dôjsť k dohode v situáciach, kde bolo potrebné vysvetlenie či upresnenie faktov. A zdá sa, že toto nateraz funguje. A čo je pozitívne – funguje to aj pri dôležitejších bodoch.

Pripomínam, že naše mestské zastupiteľstvo môžete sledovať v konkrétny deň jeho konania ONLINE na webe ZASTUPITEĽSTVO.sk (ak vpravo hore na stránke zastupitelstvo.sk zadáte „senec“ zobrazia sa vám záznamy z našich predchádzajúcich zastupiteľstiev)

K tým ďalším pozitívnym veciam zo zastupiteľstva z 27.6. určite patrí:

 • Prijaté uznesenia o rozšírení kapacity ZŠ Mlynská (bod č.22)
  • Stavebnými úpravami na ZŠ Mlynská sa z priestorov šatní na prízemí vytvoria 2 nové odborné učebne. A z 2 existujúcich odborných učební sa vytvoria 2 nové kmeňové triedy. Cieľom je od septembra 2023 prijať väčší počet prvákov. Dôležitou časťou projektu je aj rozšírenie jedálne prístavbou. To všetko by malo byť financované z Plánu obnovy a odolnosti pre Európu od Európskej únie.
 • Odsúhlasenie projektu a spôsobu financovania výstavby novej základnej školy na Záhradníckej (bod č.23)
  • O financovanie výstavby novej ZŠ by sa mal opäť postarať Plán obnovy a odolnosti EÚ. Zatiaľ nezmeneným cieľom je postaviť novú školu do roku 2026. Do samotnej štúdie novej školy sme ako klub PS Senec prispeli mnohými pripomienkami, ktoré boli z veľkej časti akceptované. Po odsúhlasení projektu a spôsobe financovania môže teda mesto začať s verejným obstarávaním.
 • Prijaté uznesenie na prenájom časti pozemku na „Gardenke“ na vybudovanie časti športového areálu občianskym združením Big Street Project (bod 41)
  • Náš klub PS Senec inicioval rozdelenie projektu na Gardenke medzi mestom a Big Street Project (BSP) s cieľom získať čo najviac finančných prostriedkov z dotačnej ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie. V prípade úspechu žiadostí mesta a BSP by do konca roka mohol vyrásť na Gardenke jeden kvalitný športový areál. Tu treba poďakovať všetkým stranám – projektovému tímu na meste, vedeniu mesta a BSP. Samozrejme, ďakujem aj ostatným poslancom za podporenie tejto našej myšlienky. Náhľad ako by to mohlo vyzerať.
 • Pozitívny je aj ďalší fakt – v Senci a v priľahlých satelitoch sa začínajú formovať komunitné občianske združenia a tie sa snažia spoločne a organizovane, riešiť svoje problémy, či návrhy na zlepšenie života vo svojej lokalite. Tiež je tu možnosť vopred informovať mesto, že sa takéto o.z. plánuje zúčastniť mestského zastupiteľstva a osobne tam prednesú svoje návrhy, podnety alebo pripomienky. Zastupiteľstvo a predstavitelia mesta, majú tak presné informácie a môže situáciu rýchlejšie zanalyzovať, vyhodnotiť a v ďalšom kroku dať aj podnet na realizáciu riešení, vedúcich k náprave alebo zmene.

A čo negatívne sa stalo na zastupiteľstve 27.6.2023?

Asi najvážnejšia informácia sa týka rozpočtu mesta Senec.

 • Druhý polrok 2023 bude z finančného hľadiska napätý, neistotou sú príjmy z podielovej dane
  • Už diskusia k Záverečnému účtu mesta ukázala, že mesto každým rokom míňa na svoju prevádzku stále viac peňazí. Viac než ich dokáže na svoju prevádzku získať. Výsledkom je míňajúci sa rezervný fond mesta, ktorý má hlavne slúžiť na neočakávané a neplánované výdavky. Mesto však tieto prostriedky míňa na splátky úverov a krytie schodku rozpočtu. Čaká nás náročný druhý polrok, ktorý bude vyžadovať pravidelný monitoring rozpočtu mesta. A v roku 2024 sa mesto asi nevyhne výraznejšej konsolidácie. Toto a takmer nulové investície (celkový investičný dlh nám opäť stúpol) nám budú spôsobovať finančné problémy, ktoré v súčasnom stave zachráni len kombinácia znižovania výdavkov a úprava daňového mixu. Pri všetkom dôležitom sme ako klub PS Senec prítomný a prichádzame s návrhmi riešení.

Ďalšie negatívne, až závažné zistenia priniesla diskusia ku správe hlavnej kontrolórky.

 • Išlo o bod programu č.11, kde hlavná kontrolórka mesta informovala mestské zastupiteľstvo a výsledkoch svojich kontrol. Diskusiu vyvolala najmä informácia o oprávnených, či neoprávnených výdavkoch futbalového klubu OZ Mládežnícky športový klub Senec, ako najväčšieho poberateľa dotácií mesta v oblasti športu, ktorý však z časti dotácie určenej na výdavky organizačného a prevádzkového charakteru vo výške 81.300€ (celková poskytnutá dotácia na všetky oblasti podpory bola 97.800€), vyúčtoval oprávnené výdavky vo výške takmer 113.000€, z ktorých až 85.000€ boli výdavky na cestovné náhrady – t.j. preplatil použitie súkromných motorových vozidiel a najazdených km svojim trénerom. Zarezonovalo práve to, že nepoužili tieto prostriedky v prezentovanom duchu „na podporu mládeže a seniorov a podporu športu“ ale použili ich najmä na prepravu svojich trénerov z miesta ich bydliska na tréningy, zápasy a školenia, pričom prevažujú práve cesty na tréningy. V linku na časť videozáznamu vidíte pasáž, kde sa poslanec nášho klubu PS Senec Ján Pullman snaží vysvetliť hlavnej kontrolórke, čo je a čo nie je oprávnený výdavok pri zúčtovaní dotácií.
 • Hlavná kontrolórka nášho mesta dostala z predchádzajúceho zastupiteľstva úlohu, skontrolovať vyúčtovanie dotácií OZ Mládežnícky športový klub Senec. Hlavná kontrolórka v pomerne dlhom monológu popisuje svoje kontrolné zistenia, spomína síce rozdiely medzi znením výzvy a neskôr podpísanej zmluvy, kde sa zmenilo práve účtovanie nákladov na dopravu. ale ostatné kontrolné zistenia a jej doporučenia sú skôr takého „mäkkého“ charakteru. Na občana môže pôsobiť prezentácia zistení a najmä „doporučenia“ hlavnej kontrolórky ako „také do stratena“ – počujeme že: našla som síce nejaké pochybenia ale doporučujem najmä dôslednejšie vykonávanie administratívnej a finančnej kontroly.
Výňatok zo správy hlavnej kontrolórky, strana 5 (kompletný materiál nájdete na webe mesta, v pozvánke na MsZ 27.6.23)
 • ZÁVER: Fakt, že hlavnej kontrolórke „nebolo podozrivé“ ze väčšina dotácie bola použitá preplatenie cestovných príkazov, nezriedka vykazovaných na 1000 až 3000km za mesiac pre pár desiatok osôb, že si nedala námahu ani námatkovo preveriť, či cesty v takom rozsahu boli skutočne zrealizované – to je naozaj nepochopiteľné. A zarážajúce je najmä to, že nenamietala nič proti stovkám ciest realizovaných z domova trénerov na miesto tréningu. Alebo, že neskontrolovala aspoň tie cestovné príkazy, kde deklarujú 3000km mesačne pri osobách, ktoré majú svoje vlastné zamestnanie a až vo svojom voľnom čase precestujú tieto kilometre, pričom deklarované aktivity (tréningy, zápasy, turnaje, školenia) v mieste cesty takisto trvajú niekoľko hodín – to sú skrátka skutočnosti, ktoré postrehne človek aj s priemerným vzdelaním, nemali by ujsť fundovanej odborníčke, ktorá má dlhoročné skúsenosti a navyše bola vedením mesta ohodnotená mimoriadnou ročnou odmenou za nadštandardný prístup a výsledky práce.
 • ČEREŠIČKA NA KONIEC: Zákon subjektom poberajúcim dotácie umožňuje vyúčtovať náklady na dopravu dvoma spôsobmi: jeden je použitím štandardných bločkov za pohonné hmoty z čerpacích staníc a druhým je možnosť doložiť cestovné náklady použitím ceny PHM zo štatistického úradu, vyplniť a vytlačiť potrebné údaje na výpočet cestovných náhrad – viď napr. kalkulačka z obľúbeného webu nižšie.
 • A hádajte, ktorý spôsob použili na zúčtovanie dopravných nákladov, spôsob, pre ktorý sa nakoniec upravila aj samotná zmluva? Áno kalkulačku! (podľa zákona a zmluvy je všetko OK. No dôsledná kontrola mohla a ešte vždy môže, potvrdiť alebo vyvrátiť podozrenia z podvodu, či neoprávneného vyplácania prostriedkov dotácií. Aktuálna kontrola hlavnej kontrolórky má však v dôslednosti, zdá sa, ešte veľké medzery)

Preto sme niekoľkí poslanci mestského zastupiteľstva požiadali o možnosť osobne skontrolovať spomínané cestovné príkazy, čo nám bolo síce ochotne prisľúbené, a aj sme kontrolu na Školskom úrade zrealizovali, avšak nemohli sme nič zo zisteného použiť na ďalšiu, hlbšiu kontrolu alebo overovanie skutočností.

Každopádne – podarilo sa nám viacero pozitívnych vecí. Jednak sa dostali na svetlo sveta spôsoby, akým sa v našom meste zúčtovávajú niektoré dotácie a ako dôsledne sa kontroluje toto zúčtovanie a jednak je to signál aj pre ostatné subjekty, že transparentnosť v mestských prostriedkoch je pre nás dôležitá.

Navyše – už teraz je možné povedať, že na základe návrhu pána Pullmana bude na najbližšom mestskom zastupiteľstve hlasovanie o obmedzení účtovania cestovných náhrad z dotácií len vo výške do 15%. Tým sa do budúcnosti zamedzí tomu, aby prostriedky určené napr. na podporu športu detí, mládeže a seniorov, boli použité na „prepravu“ trénerov.

POZOR! Aby bolo však jasné! Nikto tu nespochybňuje prácu a výkon trénerov – na ich ohodnotenie sa však musia nájsť transparentné metódy aj finančné prostriedky.

To je zo zastupiteľstva z 27.6.2023 všetko – podrobnosti a ešte viac informácii nájdete v odkazoch na videozáznam a v zvýraznených častiach nájdete tiež odkazy na originálne doklady z programu, či podklady a zdroje k publikovaným vyjadreniam.

Budeme radi, ak budete článok komentovať, zdieľať, prípadne sa budete pýtať na veci, ku ktorým by ste chceli vedieť viac ale odpovede sa vám nepodarilo nájsť. 😉


Zdieľajte s priateľmi

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *